Baner

Članovi

Pridružite nam se, postanite naš član.

Vaše ime (obavezno)
Vaše prezime (obavezno)
Vaš datum rođenja (obavezno)
Vaš JMBG. JMBG mora da sadrži 13 cifara.
Vaša e-mail adresa (obavezno)
Vaš broj mobilnog telefona
Vaš broj fiksnog telefona
Adresa stanovanje
Bračni status
Vrsta stručne spreme bez školeosnovna školasrednja školaviša školafakultetmagistratura/doktorat
Stambeni status podstanarvlasnik stanau roditeljskom stanu
Živim sa roditeljimasamsa bračnim/vanbračnim partneromsa sopstvenom porodicom
Da li posedujete auto? DaNe
Da li pri kretanju koristite pomagala? DaNe
Navedite koje svakodnevne aktivnost možete da obavljate samostalno:
Zanimanje i (ako ste zaposleni ) naziv radne organizacije u kojoj radite:
Koliko ste dugo nezaposleni? (ako jeste nezaposleni) od 1 do 3 mesecaod 3 do 12 meseciod 1 do pet godinaod 5 do 10 godinapreko 10 godina
Prema Vašem mišljenju; koji su razlozi vaše nezaposlenosti?
Da li posedujete radno iskustvo? dane
Koje poslove biste mogli da obavljate?
Da li ste pohađali neki oblik dodatnog obrazovanja (kurs,seminar predavanje)?
Ukoliko niste, da li želite da se dodatno obrazujete?
Dijagnoza sa šiframa:
Mesečni prihodi (vrsta i iznos):
Članovi domaćinstva / ime i prezime / srodtsvo / prihodi zarada:
Vrsta pomoći koji Vam članovi porodice pružaju (kratak opis):
Porodični odnosi su: dobriproblematičnibez odnosa
Kontakt osoba (ime i prezime / srodstvo / kontakt telefon):
Potrebna pomagala (pozitivna lista RFZO) / datum zadnjeg naloga:
Potrebna pomagala(oslalo):
Lekovi,vitamin i dr.:
Koje aktivnosti biste upražnjavali u svom kraju, a nemate mogućnosti?
Kakve radionice bismo mogli da organizujemo u Vašem kraju?
Navedite koje probleme imate u samostalnom kretanju po Vašem kraju:
Da li Vam je potreban i koji vid pomoći od strane udruženja?

Baner

TOP